В БУДИНКУ ЛІТЕРАТОРА:

budlit

МИ ПРОВОДИМО ЛІТЕРАТУРНІ ЗАХОДИ

Культура третього тисячоліттяCulture third millennium
Буття людства на початку третього тисячоліття проходить в умовах стрімкого розвитку культури суспільно-політичної думки, становлення громадянського суспільства, інтенсивного впровадження інформаційних технологій в усі сфери життя. Разом з тим відбувається хижацьке використання природних ресурсів, різке загострення глобальних проблем, зокрема й екологічних. Тому й виникає питання: які ж світоглядні, моральні та соціально-філософські цінності необхідні сьогодні, щоб розвиток в усіх сферах людської діяльності йшов людині на користь, а не приводив до згубних наслідків.
Нині культура піддається вирішальному випробуванню, бо на перший план виступають культурні аспекти цивілізаційного розвитку. Значення культури в розвитку суспільства на сьогоднішній день важко перебільшити. Культура — це сукупність ідеалів і символів, норм і засад, надбань і цінностей, організація та способи людської діяльності в сферах духовній і матеріальній, витворених та осягнутих нацією чи людством протягом усієї історії.
Безупинність життя, його еволюція надають культурі постійного поступу, видозмін і трансформації форм, методів, засобів. Культура формується, розвивається, поповнюється новими цінностями кожним поколінням спільноти, включаючи в свій зміст, об'єднуючи в це поняття мову, релігію, мистецтво, літературу та науку, спосіб суспільного буття і рівень матеріального виробництва. Культура в своєму розвитку і поступі звертається та сягає водночас до поколінь минулих, до своїх глибин духовних, історичних джерел, традицій, охоплюючи й спосіб життя людини, системи моральних цінностей, традиції та вірування.
Культура України — це сукупність національних культур у єдиній системі як цілому. У ній гармонійно переплелись унікальні культури різних націй, широкий обсяг загальнолюдських цінностей, багатство форм їх виявів. Адже культура — це найвеличніший прояв розуму, вона була, є і буде єдиною і різнобарвною, як світ, в якому ми живемо. Це накопичені людьми знання та вміння, відтворення їх соціального досвіду.
Existence of mankind at the beginning of the third millennium occurs in the conditions of rapid development of culture and social and political thought, formation of civil society, intensive introduction of information technologies in all spheres of life. However, there are predatory use of natural resources, sharp aggravation of global problems, including environmental. Therefore, the guestion arises: what ideological, moral, social and philosophical values are necessary today that the development in all spheres of human activity was use full to humanity, but not led to disastrous conseguences.
Today, the culture is exposed to a crucial test, because for the foreground are put cultural aspects of civilization development. The meaning of culture in the development of the society can not be overestimated today. Culture is a set of ideals and symbols, norms and principles, achievements and values, organization and methods of human activities both in the spiritual and material spheres, which are created and realized by the nation or humanity throughout the history.
Continuity of the life, its evolution provide to the culture permanent progress, modification and transformation of forms, methods and means. The culture is formed, developed, enriched with new values by each generation of the society, including to its content, bringing in its concept language, religion, art, literature and science, the way of social existence and the level of material production. The culture in its development and progress appeals to and also reaches the past generations, to the deep spiritual and historical sources, traditions, embracing the way of life of the man, the system of moral values, traditions and beliefs.
Culture of Ukraine is a set of national cultures in a single system as a whole. In it are harmoniously intertwined unigue cultures of different nations, the wide range of universal values, variety of forms of their manifestations. Because the culture is the greatest manifestation of the mind, it was, is and will be the sole and colorful like the world where we live. These are acumulated by people knowledge and skills, display of their social experience.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *