Вийшло друком видання книги «Дрогобич і дрогобицька земля у 1914-1919 рр. Дослідження історії міста та регіону»

Вийшло друком видання книги «Дрогобич і дрогобицька земля у 1914-1919 рр. Дослідження історії міста та регіону»

Авторами монографії є: д-р Беата Скварек – доцент факультету соціальних і гуманітарних наук Колегіуму Вітелона Державного університету в Легниці, кандидат історичних наук Богдан Лазорак – директор Державного історико-культурного заповідника Нагуєвичі та викладач ДДПУ імені Івана Франка та п. Тетяна Лазорак – старший науковий співробітник ДІКЗ «Нагуєвичі».

Ключове завдання даної книги полягає в реконструюванні історичної правди про військові, політичні та культурно-освітні події Дрогобицького повіту за період 1914 –1920 рр., зокрема на ґрунті маловідомих або ж узагалі невідомих джерел, які б дозволяли краще зрозуміти ментальність і життєву долю усіх національних громад, які тут проживали, не тільки напередодні війни та в її час, але й також в період становлення Західноукраїнської Народної Республіки та Другої Речі Посполитої. Інше завдання полягає у публікації численних документів і матеріалів 1914 –1919 рр. із української преси, архівів та музеїв, які в сукупності дозволяють з більшою точністю дослідити історичне минуле тривожних воєнних подій. Ця праця є черговим (другим) науково-дидактичним   виданням, запланованим у рамках проєкту Від землі Вітелона до землі Івана Франка» і серії Доба Івана Франка, що реалізуються через Державний вищий навчальний заклад ім. Вітелона в Легниці (нині Вищої Державної Професійної Школи iм. Вітелона в Легниці), Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» та Товариство розвитку Державного вищого навчального закладу ім. Вітелона в Легниці «Спільнота академічна» .

Автори цього двомовного дослідження (польською та українською мовами) розмістили вище розглянуті аспекти в п’яти розділах, які доповнюються архівними документами, матеріалами та фотографіями. У монографії, згідно з засадами історичної методології, представлені факти і події, які ґрунтуються на писемних, актових і нараційних (літературні твори, листи, щоденники, спогади), а також картографічних (карти, плани) джерелах. Автори висловлюють надію, що представлене дослідження знайде своїх адресатів серед широкого кола польської та української громадськості, а також стане джерелом натхнення для подальших досліджень та історичних розвідок. Слова подяки адресуємо рецензентам – професору, доктору історичних наук Станіславу Домбровському та професору, доктору історичних наук Леоніду Тимошенку за цінні зауваження та внесений вклад у видання монографії.

Хочемо також наголосити, що наведені в монографії факти діяльності Російської імперії на Дрогобиччині мало чим відрізняються від методів російських загарбників у 1939-1941, 1944-1953 та спостерігаються і сьогодні (2014-2022 рр.) у повсякденній діяльності не лише в регіонах Донбасу та Луганська, а й по всій Україні. Війна, спричинена Росією, стала однією з найсерйозніших соціальних криз, драмою для сімей і людських страждань, з наслідками якої український народ і весь світ боротимуться ще довго.

Сподіваємося, що вихід видання знайде свою аудиторію серед широкої групи польської та української громад, популяризуючи знання, зокрема серед молодого покоління обох народів, особливо в контексті усвідомлення потреби примирення та боротьби за незалежність.

Видання було співфінансовано з державного бюджету в рамках програми Міністра освіти і науки під назвою «Відмінна наука» № проекту DNM / SP / 548992/2022 сума фінансування 36 400,00 злотих загальна вартість проекту 41 200,00 злотих.

 

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wspólnie z Wydawnictwem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie przygotowało dla Czytelników kolejną (drugą) publikację w ramach projektu „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki” oraz serii „Doba Iwana Franki” realizowanych przez naszą Uczelnię w ramach współpracy z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu, Państwowym Historyczno-Kulturowym Rezerwatem „Nagujewicze” i Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka”.
Publikacja została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” nr projektu DNM/SP/548992/2022 kwota dofinansowania 36 400,00 zł całkowita wartość projektu 41 200,00 zł.
Autorzy tego dwujęzycznego opracowania (w języku polskim i ukraińskim) w pięciu rozdziałach omawiają wydarzenia z lat 1914-1919 w kontekście losów miasta, jego mieszkańców i całego regionu Drohobyczczyzny. Opisane dzieje są historycznym refleksem tego, co działo się w Europie Środkowo-Wschodniej w sferze polityki, dyplomacji, działań wojennych, a co stanowiło wyraz dążeń Ukraińców do osiągnięcia najistotniejszego celu – utworzenia samodzielnej Ukrainy.
Dwa pierwsze rozdziały poświęcone są inwazji Rosji na wschodzie Galicji i okupacji tego regionu trwającej do roku 1915. Głównym wątkiem III rozdziału jest organizacja i działalność carsko-królewskiego gimnazjum im Franciszka Józefa w Drohobyczu w latach 1914-1918. Obraz miasta, skutki rabunków i wandalizmu, ale także odbudowa i przywracanie funkcji administracyjnych, oświatowo-kulturalnych, gospodarczych itp. zostały opisane w rozdziale IV. Ostatnia część (rozdział V) dotyczy spraw o szczególnym znaczeniu dla niedawnej przeszłości i współczesności Ukrainy a także Polski w różnych kontekstach ich wzajemnych stosunków – dotyczy historii Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, która ma istotne znaczenie dla kształtowania poczucia tożsamości współczesnego pokolenia Ukraińców, zwłaszcza młodego pokolenia.
Kluczowym celem publikacji jest zrekonstruowanie prawdy historycznej o wydarzeniach wojennych, politycznych, kulturalnych i edukacyjnych powiatu drohobyckiego w latach 1914-1919,w szczególności na podstawie mało znanych lub całkowicie nieznanych źródeł, które pozwoliłyby lepiej zrozumieć mentalność i los życiowy wszystkich wspólnot narodowych zamieszkałych w regionie Drohobyczczyzny (Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy), nie tylko w przededniu wojny i w czasie jej trwania, ale także w okresie formowania się Zachodnioukraińskiej Republiki Ludoweji II Rzeczypospolitej. Zawarty materiał uzupełniają liczne dokumenty i fotografie z omawianego okresu pochodzące z prasy, archiwów i muzeów, które pozwalają z większą dokładnością poznać historyczną przeszłość niepokojących wydarzeń wojennych.
Autorami monografii są: dr Beata Skwarek – adiunkt Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy, dr Bogdan Lazorak – dyrektor Państwowego Historyczno-Kulturowego Rezerwatu „Nagujewicze” i wykładowca Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki oraz mgr Tetiana Lazorak – starszy pracownik naukowy Muzeum Iwana Franki w Nagujewiczach.
Recenzentami publikacji są historycy: z Polski – prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Dąbrowski, z Ukrainy – prof. dr hab. Leonid Tymochenko.
W naszej zapowiedzi pragniemy również podkreślić, iż przytoczone w monografii fakty działalności Imperium rosyjskiego na Drohobyczczyźnie niewiele różnią się od metod rosyjskich okupantów z lat 1939-1941, 1944-1953 i są obserwowane także współcześnie (2014-2022) w codziennych działaniach nie tylko w rejonach Donbasu i Ługańska, ale w całej Ukrainie. Wojna wywołana przez Rosję stała się jednym z najpoważniejszych kryzysów społecznych, dramatem dla rodzin i ludzkim cierpieniem, z których skutkami naród ukraiński i cały Świat zmagać się będą jeszcze długo.
Wyrażamy nadzieję, iż wydanie publikacji znajdzie swoich odbiorców wśród szerokiego grona polskiej i ukraińskiej społeczności popularyzując wiedzę w szczególności wśród młodego pokolenia obu Narodów, zwłaszcza w kontekście uświadomienia potrzeby pojednania i stawienia czoła w walce o niezależność.