День: 03.01.2019

Заповідник “Нагуєвичі” оголошує набір матеріалів до наукового збірника “Садиба”

Колектив літературно-меморіального музею Івана Франка КЗ ЛОР «АДІКЗ «Нагуєвичі» оголошує набір матеріалів (до 1 березня 2019 р.) до першого тому наукового збірника “САДИБА: НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗАПОВІДНИКА «НАГУЄВИЧІ», який публікується за матеріалами І-го міжнародного з’їзду архівістів та хранителів музеїв в Нагуєвичах 27-28 травня 2018 р. і який був приурочений до 102-х роковин смерті Івана Франка.

До публікації запрошуються також дослідники з України та з-за кордону, котрі не брали участі у з’їзді, проте працюють у галузях франкознавства, історії, історії культури культури, історії церкви, музеєзнавства, пам’яткознавства, мистецтвознавства, археології, краєзнавства, архівістики, історії архітектури, етнографії, етнології, філософії, літератури та літературознавства, філології, історії економіки, музикознавства, перекладу, а також дослідники суміжних галузей пов’язаних із творчою спадщиною українського генія і Титана Праці та сучасних напрямків цифрових технологій в науці.

Презентація збірника запланована під час ІІ-го міжнародного з’їзду архівістів та хранителів музеїв в Нагуєвичах 27-28 травня 2019 р. в конференц-залі Літературно-меморіального музею Івана Франка ДІКЗ “Нагуєвичі”.

Вимоги оформлення статей для авторів наукового збірника

“САДИБА: НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗАПОВІДНИКА «НАГУЄВИЧІ»

Умови подання рукопису:

Редакція приймає до друку наукові статті, публікації документів, повідомлення, переклади, описи матеріалів музейних виставок, рецензії та огляди з актуальних питань присвячених дослідницьким темам із вищезгаданих галузей.

Подаючи статтю до друку, автор (автори) тим самим висловлюють згоду на її розміщення на сайті ДІКЗ «Нагуєвичі», НБУ ім. Вернадського та Департаменту з питань культури, релігії та національностей ЛОДА. З метою запобігання плагіату, в Інтернеті статті розміщуються у форматі PDF. Автори несуть відповідальність за достовірність поданих фактів і подій.

Науковий збірник має за мету не тільки відродити науковий ритм життя одного із найвідоміших музейних скансенів в Україні, але й задля відродження комплексної дослідницької музейної програми на території Малої Батьківщини Франка, яку ще у 1940 р. намагався утвердити і розвинути єдиний син українського генія, який народився у Нагуєвичах, засновник Пласту та концепції окремого пам’яткоохоронного і меморіального заповідника в Нагуєвичах – Петро Іванович Франко.

Вимоги до оформлення рукописів:

Рукописи приймаються в комп’ютерному наборі (цифровий варіант + роздрук). Редактор Microsoft Word (Word 2003 і пізніші версії); шрифт Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5; вирівнювання рядків за шириною; відступ першого рядка 1 см; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. Шрифт друку має бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Стаття повинна бути надрукована на одному боці стандартного аркуша формату А 4. Обсяг статті має складати від 0,5 до 1,5 др. арк. (20 000 – 60 000 символів з пробілами). Повідомлення, рецензії та інші інформаційні матеріали не повинні перевищувати 0, 5 др. арк.

Поклики (посилання) на літературу подаються у вигляді звичайних посторінкових виносок в автоматичному режимі без квадратних дужок (наприклад: Після В. Антоновича до Першої світової війни скельні пам’ятки Поділля досліджувалиВ. Гульдман[1], Н. Врангель[2]);

Цифровий файл слід називати іменем автора чи одного з авторів латинськими літерами (наприклад, Syrota, Mudryi і т. п.). В електронному варіанті не допускаються переноси слів.

Порядок оформлення матеріалів: Зліва у верхньому куті вказується УДК. Нижче, через рядок, з права, курсивом друкуєтьсяім’я та прізвище автора (наприклад: Володимир ПЕТРЕНКО). Нижче через рядок по центру великими літерами друкується назва статті. В кінці статті подається анотація українською та англійською мовами (зміст обох анотацій повинен бути ідентичним і містити 3-4 речення). Після анотацій наводяться ключові слова (5-8 слів). Див. зразок оформлення статті.

До статті слід додавати, окремим файлом відомості про автора (-рів): прізвище та ім’я, вчений ступінь, місце та посаду роботи, адресу місця роботи, номер контактного телефону та електронну пошту.

Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не дозволяється. Загальноприйняті умовні скорочення: і т. д. – і так далі; і т. і. – і таке інше; і т. п. – і тому подібне; див. – дивись (наприклад, якщо автор відсилає читача до мапи чи документу); ст. – століття; р. – рік; рр. – роки; т. – том; до н. е. – до нашої ери; н. е. – наша ера; м. – місто; с. – село; обл. – область тощо. Слова “та інші”, “і таке інше” всередині речення не скорочуються. Не допускається скорочення фраз “так званий” (т. зв.), “наприклад” (напр.). Усі абревіатури, окрім загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у реченні

Загальні правила покликів (посилання) на використані джерела та літературу

Архівні матеріали (при першому посиланні на архівний фонд обов’язково вказувати його повну назву):

Зразок першої примітки:

Відділ фондів музею «Дрогобиччина» (далі – ВФМД). – Од. зб. КВ-2444/А: Soliec topograficzny wsi Ułyczno z uwidocznieniem zródeł solnych. – 1 арк.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІА України у м. Львові чи ЦДІАЛ). – Ф. 9 (Львівський Ґродський суд). – Оп. 1. – Спр. 471. – Арк. 2140.

Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (далі – ВР ЛННБУ). – Ф. 5 (Оссолінські). – Спр. 4043/ІІ. – Арк. 16.

Зразок другої і наступних приміток:

ВФМД. – ДКМ: КВ-2444/А. – 1 арк.

ЦДІАЛ. – Ф. 9. – Оп. 1. – Спр. 471. – Арк. 2140.

ВР ЛННБУ. – Ф. 5. – Спр. 4043/ІІ. – Арк. 16.

Книги:

Зразок першої примітки:

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – Київ, 1984. – С. 55.

Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII – XVIII ст.: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. – Т. 2. Протоколи генеральних візитацій. Львів, 2004. – С. 161.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospoltej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie (далі – AGZ). – Lwów, 1909. – T. XX: Lauda sejmikowe. T. I: Lauda wiszeńskie 1572 – 1648 r. / Oprac. A. Prochaska. – S. 61. – № 38.

Żródła Dziejowe. – T. XVIII. – Cz. 1. Ruś Czerwona / Opisana przez A. Jabłonowskiego. – Warszawa, 1902. – S. 64.

Зразок другої та наступної примітки:

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство… – С. 56.

Скочиляс І. Генеральні візитації… – Т. 2. – С. 163.

AGZ. – T. XX. – S. 61. – № 38.

Żródła Dziejowe. – T. XVIII. – Cz.1. – S. 67.

Статті/Розділи в книгах:

Зразок першої примітки:

Дедекаєва Л. Закономірності розселення німецьких колоністів в Галичині і зміни у міжвоєнний період 1918 – 1939 років // Німецькі колонії в Галичині: історія, архітектура, культура. Матеріали, доповіді та повідомлення / Впор. та заг. ред. Г. Петришин. – Львів, 1996. – С. 293.

Кубійович В. Галичина // Енциклопедія українознавства. – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 346.

Зразок другої та наступної примітки:

Дедекаєва Л. Закономірності розселення німецьких колоністів… – С. 293.

Кубійович В. Галичина… – С. 346.

Статті в періодичних виданнях :

Зразок першої примітки:

Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Русі 1648 р. // Записки НТШ. – Т.23-24. – Львів, 1898. – С. 131.

Seglow J. Universals and Particulars: the Case of Liberal Cultural Nationalism // Political Studies. – Oxford. 1998. – Vol. XLVI. – № 5. – P. 963.

Зразок другої та наступної примітки:

Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Русі 1648 р… – С. 131.

Seglow J. Universals and Particulars… – P. 963.

Газети:

// Діло. – Львів, 1888. – Ч. 13. – 18 (30) січня. – С. 2.

// The Globe and Mail. – Toronto, 1956. – December, 5. – P. 2.

Неопубліковані джерела (записані інтерв’ю):

Записано 19. 08. 2007 р. у с. Мшана Городоцького р-ну Львівської обл. від Штанґрета Степана Михайловича, 1930 р. н.

Інтернет-ресурси:

Кобилецький М. Магдебурзьке право у селах Галичини. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawbook.by.ru/magaz/ pravoukr/0308/27.shtml

Інші технічні нюанси: лапки – “ ”, тире “ – ” з пробілами, дефіс “-” без пробілів. Апостроф – ’. Обов’язковий нерозривний пробіл –° (Ctrl+Shift+Пробіл).

Наприклад, С.°20, 30°/ 456°р.°до°н.°е. / 1°вересня; 1961°р. / 1980°–°1990°рр. / м.°Львів / Йосиф°ІІ / М.°С.°Грушевський / т.°п.

Доопрацювання і корекція рукопису:

Рукопис, повернений автору (авторам) на доопрацювання, належать у виправленому вигляді повернути редколегії у визначений час.

Прикінцеві положення:

У випадку не дотримання викладених вимог редколегія залишає за собою право відхиляти подані рукописи!

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЙ

Лазорак Богдан

Наукові читання доктора Івана Франка з проблем античності та медієвістики (Самбір, 1903 р.)

У статті проаналізовано три невідомі описи наукових виступів Івана Франка, які відбувалися у жовтні-листопаді 1903 р. у місті Самборі перед місцевою інтелігенцією. Розкрито короткий зміст кожної доповіді, які тематично стосувалися дискусійних питань, пов’язаних з кризою античної культури та процесом варваризації Римської імперії. Окрему увагу зосереджено на невідомій рефлексії І. Франка стосовно періодизації історії середніх віків, а також значення творчості італійського письменника Данте Аліг’єрі для пізнання ментальності середньовічного суспільства.

Ключові слова: античність, середні віки, Іван Франко, Данте Аліг’єрі, Самбір.

Lazorak Bohdan

Scientific readings of Dr. Ivan Franko in the problems of antiquity and medieval studies (Sambir, 1903)

The paper analyzes three unidentified scientific presentations of Ivan Franko which took place in October-November 1903 in Sambir to local intelligentsia. Summary of each report is revealed, they are thematically related to the discussion of issues related to the crisis of ancient culture and the process of varvaryzation of the Roman Empire. Special attention is focused on an unknown reflection of Ivan Franko about the periodization of the Medieval History and importance of creativity of Italian writer Dante Alighieri to the knowledge of the mentality of medieval society.

Keywords: antiquity, the Middle Ages, Ivan Franko, Dante Alighieri, Sambir.

Просимо надсилати наукові статті завчасно !!! ‑ до 1 березня 2019 р.

Статті надсилати головному редакторові видання Богдану Лазораку (кандидат історичних наук, директор КЗ ЛОР «АДІКЗ «Нагуєвичі», доц. каф. всесв.іст. ДДПУ ім. І. Франка).
Тел. моб.: (097)769-58-06
Ел. пошта: istoryk_@ukr.net
Або ж надсилати на робочу скриньку заповідника sadyba.batkiv@gmail.com , технічному секретарю видання, завідувачу науково-методичного відділу Літературно-меморіального музею Івана Франка ІДКЗ «Нагуєвичі», ст. наук. співробітнику Лілії Хміль.

Поштова адреса редакції: КЗ ЛОР «АДІКЗ «Нагуєвичі», вул. І. Франка, 15, Нагуєвичі, Дрогоб. р-н., Львів. обл.

Ad Fontes !