НАБІР МАТЕРІАЛІВ ДО П’ЯТОЇ КНИГИ «САДИБА ФРАНКА: НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗАПОВІДНИКА «НАГУЄВИЧІ»

НАБІР МАТЕРІАЛІВ ДО П’ЯТОЇ КНИГИ «САДИБА ФРАНКА: НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗАПОВІДНИКА «НАГУЄВИЧІ»

Шановні колеги, шанувальники і дослідники творчої спадщини Івана Франка!

Колектив літературно-меморіального музею Івана Франка КЗ ЛОР «АДІКЗ «Нагуєвичі» оголошує набір матеріалів до п’ятої книги «САДИБА ФРАНКА: НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗАПОВІДНИКА «НАГУЄВИЧІ», який публікуватиметься за матеріалами численних наукових конференцій, семінарів, експедицій та спеціальних досліджень, організованих за період 2023 – 2024 рр. на базі музею Івана Франка в Нагуєвичах.

До публікації власних досліджень запрошуються також дослідники з України та з-за кордону, котрі працюють у галузях франкознавства, історії, історії культури, історії церкви, музеєзнавства, пам’яткознавства, мистецтвознавства, археології, краєзнавства, архівістики, історії архітектури, етнографії, етнології, філософії, літератури та літературознавства, філології, історії економіки, музикознавства, перекладу, а також дослідники суміжних галузей, пов’язаних із творчою спадщиною українського генія і Титана Праці та сучасних напрямків цифрових технологій в науці.

Редакційна колегія:

Ярослава Мельник, доктор філологічних наук, професор, лауреат Міжнародної премії ім. Івана Франка, 2018 (м. Львів); Міхаель Мозер, доктор габілітований, професор, лауреат Міжнародної премії ім. Івана Франка, 2017 (Відень-Будапешт-Мюнхен); Павло Гриценко, доктор філологічних наук, професор (м. Київ); Леонід Тимошенко, кандидат історичних наук, професор лауреат Міжнародної премії ім. Івана Франка, 2021 (м. Дрогобич); Володимир Александрович, доктор історичних наук, професор (м. Львів); Валентина Бодак, доктор філософських наук, професор (м. Дрогобич); Володимир Галик, кандидат історичних наук, доцент (м. Дрогобич); Микола Галів, доктор педагогічних наук, професор (м. Дрогобич); Станіслав Домбровський, доктор габілітований, професор (м. Лєґніца, Республіка Польща); Галина Сабат, доктор філологічних наук, професор (м. Дрогобич); Ярослав Погоральський, кандидат історичних наук, директор АМ ЛНУ ім. І. Франка (м. Львів); Богдан Лазорак, кандидат історичних наук, директор ДІКЗ «Нагуєвичі» (головний редактор, Дрогобич-Нагуєвичі); Юрій Стецик, доктор історичних наук, доцент (м. Дрогобич); Тетяна Лазорак, магістр педагогічної освіти, старший науковий співробітник ДІКЗ «Нагуєвичі» (відповідальний секретар і технічний редактор, Дрогобич-Нагуєвичі).

Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць «Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» (КНИГА V)

Збірник призначений для фахівців, які досліджують проблеми франкознавства, музейної справи, історії, історії культури, історії церкви, історії України та суміжних країн, культурології, пам’яткознавства, мистецтвознавства, етнографії, етнології, музикознавства, літературознавства, історичного краєзнавства, археології, джерелознавства, історіографії, архівістики, філософії, філології, спеціальних історичних дисциплін та досліджень, пов’язаних із розвитком туризму та креативної музейної педагогіки.

Редакція приймає до друку наукові статті, публікації документів, повідомлення, переклади, описи матеріалів музейних виставок, рецензії та огляди з актуальних питань присвячених дослідницьким темам із вищезгаданих галузей.

Статті публікуються українською мовою.

Структура тексту статті:

 • УДК (зліва, у верхньому куті);
 • ім’я (малими літерами) та прізвище (великими літерами) автора (справа курсивом (наприклад: Володимир ПЕТРЕНКО);
 • назва статті (по центру, великими літерами);
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх публікацій за проблематикою та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
 • формулювання цілей (мети) дослідження;
 • виклад основних результатів та їх обґрунтування;
 • висновки та перспективи подальших досліджень;
 • анотація українською мовою;
 • анотація англійською мовою.

Загальні вимоги до статті та супроводжувальних документів:

 1. Рукописи приймаються в комп’ютерному наборі (цифровий варіант + роздрук). Редактор Microsoft Word (Word 2003 і пізніші версії);
 2. Назва файлу (латинкою) має відповідати прізвищу першого автора статті.
 3. Обсяг статті має складати від 0,5 до 1,5 др. арк. (20 000 – 60 000 символів з пробілами). Повідомлення, рецензії та інші інформаційні матеріали не повинні перевищувати 0, 5 др. арк. Основний текст статті має бути набраним шрифтом Times New Roman, розміром 14 кегель, міжрядковий інтервал – 1,5. Виділення тексту може бути курсивом, підкреслення не допускається. Параметри сторінки: ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – по 2 см. Абзацний відступ – 1,5 см. Нумерація сторінок – внизу посередині.
 4. Рисунки (карти, схеми, фотографії, графіки, діаграми, інші ілюстрації), виконані в кольорі або чорно-білі, необхідно подавати вставленими у текст статті. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності згадування їх у тексті. Назва рисунку має бути подана в тексті статті одразу під ним.
 5. Таблиці розміщувати у тексті. Кожна таблиця повинна мати заголовок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в статті одна таблиця, її не нумерують.
 6. Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого згадування в тексті.
 7. Після основного тексту – анотація українською та англійською мовами. Англомовний переклад назви статті та анотації має бути виконаний на належному професійному рівні з урахуванням галузевої специфіки і термінології.
 8. Літературні посилання у формі посторінкових виносок в автоматичному режимі (знизу сторінки). Вказівка на посилання робиться в тексті шляхом проставляння наскрізного порядкового номера, після відповідного слова в тексті. Посилання друкуються меншим шрифтом (10) і через мінімальний міжрядковий інтервал (інтервал 1).
 9. Інші вимоги. Особливу увагу слід приділити правильному розміщенню знаків дефіс (“-” без пробілів) та тире (“–” з пробілами). Лапки використовувати формату «» («цитата»). В електронному варіанті не допускаються переноси слів.

Загальні правила покликів (посилання) на використані джерела та літературу:

Архівні матеріали (при першому посиланні на архівний фонд обов’язково вказувати його повну назву):

Зразок першої примітки:

Відділ фондів музею «Дрогобиччина» (далі – ВФМД). – Од. зб. КВ-2444/А: Soliec topograficzny wsi Ułyczno z uwidocznieniem zródeł solnych. – 1 арк.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІА України у м. Львові чи ЦДІАЛ). – Ф. 9 (Львівський Ґродський суд). – Оп. 1. – Спр. 471. – Арк. 2140.

Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (далі – ВР ЛННБУ). – Ф. 5 (Оссолінські). – Спр. 4043/ІІ. – Арк. 16.

Зразок другої і наступних приміток:

ВФМД. – ДКМ: КВ-2444/А. – 1 арк.

ЦДІАЛ. – Ф. 9. – Оп. 1. – Спр. 471. – Арк. 2140.

ВР ЛННБУ. – Ф. 5. – Спр. 4043/ІІ. – Арк. 16.

Книги:

Зразок першої примітки:

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – Київ, 1984. – С. 55.

Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII – XVIII ст.: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. – Т. 2. Протоколи генеральних візитацій. Львів, 2004. – С. 161.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospoltej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie (далі – AGZ). – Lwów, 1909. – T. XX: Lauda sejmikowe. T. I: Lauda wiszeńskie 1572 – 1648 r. / Oprac. A. Prochaska. – S. 61. – № 38.

Żródła Dziejowe. – T. XVIII. – Cz. 1. Ruś Czerwona / Opisana przez A. Jabłonowskiego. – Warszawa, 1902. – S. 64.

Зразок другої та наступної примітки:

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство… – С. 56.

Скочиляс І. Генеральні візитації… – Т. 2. – С. 163.

AGZ. – T. XX. – S. 61. – № 38.

Żródła Dziejowe. – T. XVIII. – Cz.1. – S. 67.

Статті/Розділи в книгах:

Зразок першої примітки:

Дедекаєва Л. Закономірності розселення німецьких колоністів в Галичині і зміни у міжвоєнний період 1918 – 1939 років // Німецькі колонії в Галичині: історія, архітектура, культура. Матеріали, доповіді та повідомлення / Впор. та заг. ред. Г. Петришин. – Львів, 1996. – С. 293.

Кубійович В. Галичина // Енциклопедія українознавства. – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 346.

Зразок другої та наступної примітки:

Дедекаєва Л. Закономірності розселення німецьких колоністів… – С. 293.

Кубійович В. Галичина… – С. 346.

Статті в періодичних виданнях :

Зразок першої примітки:

Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Русі 1648 р. // Записки НТШ. – Т.23-24. – Львів, 1898. – С. 131.

Seglow J. Universals and Particulars: the Case of Liberal Cultural Nationalism // Political Studies. – Oxford. 1998. – Vol. XLVI. – № 5. – P. 963.

Зразок другої та наступної примітки:

Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Русі 1648 р… – С. 131.

Seglow J. Universals and Particulars… – P. 963.

Газети:

// Діло. – Львів, 1888. – Ч. 13. – 18 (30) січня. – С. 2.

// The Globe and Mail. – Toronto, 1956. – December, 5. – P. 2.

Неопубліковані джерела (записані інтерв’ю):

Записано 19. 08. 2007 р. у с. Мшана Городоцького р-ну Львівської обл. від Штанґрета Степана Михайловича, 1930 р. н.

Інтернет-ресурси:

Кобилецький М. Магдебурзьке право у селах Галичини. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawbook.by.ru/magaz/ pravoukr/0308/27.shtml

До статті слід додавати, окремим файлом, відомості про автора (-рів): прізвище та ім’я, вчений ступінь, місце роботи та посаду, адресу місця роботи, номер контактного телефону та електронну пошту.

Зразки оформлення статей, відомостей про авторів та анотацій можна знайти у першому, другому, третьому та четвертому випуску збірника: «Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» на нашому сайті за адресою: https://kamenyar.info/wp-content/uploads/2020/05/Sadyba_Franka_Kn_1_2020.pdf?fbclid=IwAR0rzyFFDUXaeJERIhVMFJcp_maGGipTIZvIOFeYU0zIyKtLll7shZksr2Uhttps://kamenyar.info/…/05/Sadyba_Franka_Kn_1_2020.pdf

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Рукопис, повернений автору (авторам) на доопрацювання, належить у виправленому вигляді повернути редколегії у визначений час.

У випадку не дотримання викладених вимог редколегія залишає за собою право відхиляти подані рукописи!

Збірник виходить 1 раз на рік. Терміни подання: до 30 липня 2024 р.

Електронну версію готових статей надсилайте на e-mail адресу: istoryk_@ukr.net або sadyba.batkiv@gmail.com

Контактні телефони: 0977695806, 0979502246

Поштова адреса редакції: КЗ ЛОР «АДІКЗ «Нагуєвичі», вул. І. Франка, 15, Нагуєвичі, Дрогобицький р-н., Львів. обл.

Сподіваємося на плідну співпрацю!

З повагою, редакційна колегія.